Leave a Message

Leave a Message for
Hratch Doughramejian

Hratch Doughramejian March 10 , 1955 - May 02 , 2024

Hratch Doughramejian March 10 , 1955 - May 02 , 2024

Տիկ. Անի Մանուշեան
Տէր եւ Տիկ. Յովիկ, Արազ Տողրամաճեան եւ զւկնք.
Տիար Յակոբ Տողրամաճեան
Օրդ. Քարէն Տողրամաճեան
Տէր եւ Տիկ. Զարեհ, Պէթի Փօլատեան
Տիկ. Ալիս Գարագաշեան

եւ համայն՝
Տողրամաճեան, Մանուշեան, Փօլատեան, Խշուաճեան,
Քէլէշեան, Քէօշկէրեան, Գարակէօզեան, Տունկեան, Աբիկեան, Գաբրիէլեան, Շանոյեան, Մահսերէճեան, Վարդապետեան, Շէօհմէլեան, Երէցեան եւ Աւետիսեան ընտանիքներ
Սրտի խոր կսկիծով կը գուժեն մահը իրենց ամուսնոյն,
հօր, մէծ հօր, եղբօր եւ հարազատին՝

Services

Church Ceremony:

Tuesday May 7, 202410:30 - 11:15 Église Arménienne Apostolique Sourp Kevork,

397 boul. des Prairies
Laval, QC H7N 2W6

Burial Ceremony:

Tuesday May 7, 202412:00 - 12:15 Cimetière Jardins Urgel Bourgie – Laval,

2500 ave. des Perron
Laval, QC H7J-1G2