Leave a Message

Leave a Message for
Zabel (Simikian) Balyozian

Zabel (Simikian) Balyozian June 04 , 1953 - December 15 , 2023

Zabel (Simikian) Balyozian June 04 , 1953 - December 15 , 2023

It is with deep sorrow that

Mr. George Baliozian and his Fiance
Mr. & Mrs. Hagop and Rita Simonian and family
Mr. Raffi Simikian
Miss. Victoria Simikian
Mrs. Sona Pilavian
Miss. Nelly Simikian
Mrs. Marlen Simikian and family
Mr. & Mrs. Nigol and Rozalin Pilavian and family
Mr. & Mrs Dr. Karekin and Karin Karazian and family
Mrs. Noemy Iskenian and family
Miss. Madlen Baliozian
Mrs. Magi Panjarjian and family
Miss Yeranouhi Agopjian and fiance
Mr. Harout Kebabjian
and all Simikian, Baliozian, Simonian, Panjarjian, Antakli, Agopjian, Iskenian, Pilavian, Garapedian, Aroian, Karazian, Marashian families and friends

Announce the passing of their beloved mother, grandmother, sister, sister in law, and relative on December 15, 2023.

Veteran member of AGBU, and teacher for 39 years at AGBU Armenian Central High school in Aleppo.

May she rest in peace.

Զապէլ Սիմիքեան
Պալիոզեան
1953 -2023

Տիար Ճորճ Պալիոզեան եւ խօսեցեալ
Տէր և Տիկ. Յակոբ եւ Ռիթա Սիմոնեան և զաւակունք
Տիար Ռաֆֆի Սիմիքեան
Օր. Վիքթորիա Սիմիքեան
Այրի Տիկին Սօնա Սիմիքեան Փիլաւեան
Օր. Նելլի Սիմիքեան
Այրի Տիկին Մարլէն Կարապետեան Սիմիքեան և զաւակունք
Տէր և Տիկին Նիկոլ եւ Ռոզալին Փիլաւեան և զաւակունք
Տէր և Տիկին Գարեգին եւ Գարին Քարազեան և զաւակունք
Այրի Տիկին Նոյեմի Պալիոզեան Իսկէնեան և զաւակունք
Օր. Մատլէն Պալիոզեան
Տիրամայր Մակի Բանճարճեան և զաւակունք
Օր. Երանուհի Ակոբճեան և Խօսեցեալ
Տիար Յարութ Քէպապճեան
և համայն Սիմիքեան, Պալիոզեան, Սիմոնեան, Բանճարճեան, Անթաքլի, Ակոբճեան, Իսկէնեան, Փիլաւեան, Կարապետեան, Արոյեան, Քարազեան, Մարաշեան, ընտանիքներն ու հարազատները կը գուժեն մահը իրենց
սիրեցեալ մօր, մեծ մօր, քրոջ եւ հարազատին՝ Զապէլ Սիմիքեան Պալիոզեանի մահը, որ պատահեցաւ Ուրբաթ Դեկտեմբեր 15, 2023-ին։
Յիշատակն Արդարոյն Օրհնութեամբ Եղիցի։

Services

Church Ceremony:

Friday December 22, 202310:30 - 11:15 Église Arménienne Apostolique Sourp Hagop,

3401 Rue Olivar-Asselin
Montréal, QC H4J 1L5

Burial Ceremony:

Friday December 22, 202312:00 - Cimetière Sainte Dorothée,

655 rue Principale
Ste-Dorothée, QC H7X-1E2

Following the funeral, a luncheon will be served:

Friday December 22, 202316:00 - 19:00 Centre Armen Garo & Chaké Gunjian,

3490 Olivar-Asselin
Montreal, Quebec
H4J 1L6